Przenieś swoje biuro prasowe do internetu!
Intro Zalety Jak to działa? Dla kogo? Pakiety Zaloguj się Kontakt
Z PRdesk masz 100% kontroli nad kontaktami z mediami
Regulamin Użytkowania Aplikacji www.prdesk.pl

1. Definicje

1. Regulamin – "Regulamin Użytkowania Aplikacji www.prdesk.pl"
2. Aplikacja – oznacza system informatyczny dostępny online o nazwie „PRdesk” działający w modelu SaaS, do którego logowanie odbywa się ze strony www.prdesk.pl/login
3. Administrator – to "Riotplan - Tomasz Nowak" z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kukuczki 24, nr lok. 39
4. Użytkownik – osoba zawierająca Umowę o świadczenie Usługi z Administratorem
5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Aplikacji PRdesk, którą Użytkownik zawiera z Administratorem poprzez akceptację warunków określonych niniejszym Regulaminem po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
6. Usługa – ogół funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu do swojego konta w Aplikacji
7. Pakiet Usług – jakościowe i liczbowe określenie zestawu dostępnych Usług wraz ceną.
8. Pulpit – cześć Aplikacji dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu
9. Komunikat Prasowy – Treść, załączniki oraz inne informacje wprowadzone przez Użytkownika za pomocą specjalnego formularza dostępnego na Pulpicie i zapisane w bazie danych Aplikacji.
10. Odbiorca – osoba fizyczna lub prawna, posiadająca adres e-mail, na który wysyłane są informacje umożliwiające dostęp do Komunikatów Prasowych.

2. Postanowienia ogólne

1. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
2. Aby korzystać z Aplikacji użytkownik musi dysponować systemem komputerowym spełniającym następujące wymagania minimalne:
-Procesor 1000 MHz
- Pamięc RAM: 512 MB
- Jedna z następujących przeglądarek: Opera 9.0 lub nowsza, Internet Explorer 8.0 lub nowszy, Firefox 10 lub nowszy, z następującymi właściwościami: włączona obsługa Cookie, włączona obsługa JavaScript
- Dostęp do Internetu
3. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych możliwości technicznych.
4. Administrator może zablokować konto Użytkownika w Aplikacji, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:
a) podał w trakcie Rejestracji w Aplikacji nieprawdziwe dane
b) dopuścił się za pośrednictwem Aplikacji naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Administratora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z przedmiotem działania Aplikacji lub godzące w dobre imię Administratora.
5. Użytkownik, którego konto zostało zablokowane, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora. Takiemu Użytkownikowi nie przysługuje także zwrot kosztów za niewykorzystany ze względu na blokadę konta Pakiet Usług.
6. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia ze swojej oferty bezpłatnego Pakietu Usług w dowolnej chwili. W takiej sytuacji Użytkownik korzystający z takiego Pakietu Usług nie traci wprowadzonych do Aplikacji danych, jeśli w wyznaczonym przez Administratora czasie wykupi którykolwiek z płatnych Pakietów Usług.

3. Zasady korzystania z serwisu

1. Przedmiotem działania Aplikacji www.prdesk.pl jest świadczenie Usług w zakresie udostępniania narzędzi do działań związanych z kontaktem z mediami, automatyzacji przekazywania komunikatów prasowych, śledzenia ich oraz analizy tych działań w postaci raportów, statystyk i usługi PRmonitor.
2. Korzystanie z Usług odbywa się za pomocą pulpitu. Jeden pulpit w Aplikacji pozwala prowadzić obsługę medialną jednej osoby prawnej lub fizycznej.
3. Nie można prowadzić obsługi medialnej jednej osoby prawnej lub fizycznej z więcej niż jednego pulpitu w Aplikacji. Takie działania będzie traktowane jako naruszenie interesów Administratora i skutkowało pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej.
4. Kontakt z Odbiorcami Komunikatów Prasowych odbywa się za pomocą konta e-mail wskazanego przez Użytkownika. Aby korzystać z tej usługi Użytkownik musi udostępnić wszystkie dane niezbędne do zalogowania do serwera SMTP wskazanego konta e-mail. Hasło to będzie przesłane zaszyfrowaną drogą, i także w zaszyfrowanej formie będzie przechowywane na serwerze Aplikacji.
5. Użytkownik udostępniając dane do konta e-mail oświadcza, że posiada pełnię praw do korzystania z niego i nie wszedł w ich posiadanie w sposób niedozwolony.
6. Użytkownik na własną odpowiedzialność określa nazwę pola nadawcy wiadomości e-mail i oświadcza, że posiada pełnię praw do reprezentowania podmiotu, którego nazwa będzie przez niego używana.
7. Użytkownik udostępniając dane do konta e-mail zgadza się, aby z tego konta wysyłane były wiadomości e-mail do wskazanych Odbiorców. Użytkownik ma możliwość edycji treści tych wiadomości w dziale „Szablony e-mail”. Wiadomości zostaną wysłane na zlecenie Użytkownika z należytą starannością.
8. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć z aplikacji informacje dotyczące konta e-mail. W takiej sytuacji Administrator zobowiązuje się do ich natychmiastowego i całkowitego usunięcia ze swoich serwerów.
9. Użytkownik ponosi wszelkie konsekwencję prawne z tytułu wiadomości e-mail wygenerowanych i wysłanych na jego zlecenie w trakcie korzystania z PRdesk.
10. Usługa PRmonitor polega na analizie stron internetowych wskazanych odbiorców komunikatów prasowych i określaniu czy przesłane do nich Komunikaty Prasowe zostały opublikowane.
11. Użytkownik ma możliwość dodać do usługi PRmonitor ilość stron zgodną ze specyfikacją pakietu z którego korzysta.
12. Po aktywacji adresu strony w usłudze PRmonitor jej treść analizowana będzie we wskazanych przez Użytkownika odstępach czasu, każdorazowo po pierwszym zapoznaniu się z Komunikatem Prasowym przez odbiorcę, do którego przypisana jest strona.
13. Edycja adresu strony w usłudze PRmonitor następuje natychmiast, ale nie dotyczy analizy komunikatów, które zostały przeczytane przez odbiorcę przed wprowadzeniem zmian.
14. Zwiększenie ilości dostępnych stron w usłudze PRmonitor po deaktywacji strony przez Użytkownika, następuje w kolejnym miesiącu kalendarzowym.
15. Usługa PRmonitor nie gwarantuje 100% skuteczności w określaniu publikacji Komunikatu Prasowego na stronach internetowych Odbiorcy. W szczególności skuteczność ta może być niższa, gdy Odbiorca wprowadzi zmiany do treści Komunikatu Prasowego przygotowanego przez Odbiorcę.
16. Administrator zobowiązuje się do ciągłego ulepszania algorytmu usługi PRmonitor w oparciu o informacje uzyskane od Użytkowników.
17. Użytkownik ponosi wszelkie konsekwencje prawne związane z używaniem Aplikacji w stosunku do osób trzecich z którymi wchodzi w interakcję korzystając z Aplikacji w szczególności poprzez generowanie i zlecanie wysłania wiadomości e-mail oraz sms.
18. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób określony przez Administratora i w granicach obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego, z poszanowaniem praw innych Użytkowników
19. Użytkownik w szczególności nie może używać Aplikacji do rozsyłania lub umieszczania w Aplikacji niezamówionej informacji handlowej, podejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika

4. Rozliczenia, Rejestracja i Użytkownicy

1. Aby rozpocząć korzystanie z Usług, Użytkownik musi założyć konto w Aplikacji i wybrać Pakiet Usług.
2. Aktualna oferta Pakietów Usług oraz ich ceny brutto znajdują się na stronie www.prdesk.pl/pakiety.php.
3. Aby założyć konto w Aplikacji Użytkownik musi podać Imię, Nazwisko, Adres E-mail.
4. Użytkownik może wykupić Pakiet Usług, na jeden z oferowanych przez Administratora okresów.
5. W przypadku wybrania płatnego Pakietu Usług i założenia konta w Aplikacji, użytkownik otrzymuje informację o rozliczeniu i ma 7 dni na dokonanie płatności na konto bankowe wskazane przez Administratora.
6. Każdorazowo dokonując zakupu Pakietu Usług użytkownik ma możliwość podania danych na jakie zostanie wystawiony Rachunek.
7. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie elektronicznych Rachunków drogą e-mail.
8. Jako pierwszy dzień obowiązywania Pakietu Usług przyjmuje się dzień jego wykupienia.
9. Po wygaśnięciu płatnego Pakietu Usług Użytkownik nie traci możliwości korzystania z Aplikacji i automatycznie uzyskuje dostęp do bezpłatnej wersji która pozwala jedynie na przeglądanie swojego konta.
10. Użytkownik ma możliwość przedłużyć okres obowiązywania Pakietu Usług w dziale „twój PRdesk.pl” po zalogowaniu na dowolny pulpit.
11. Informacja o rozliczeniach jest dostępna dla Użytkownika w dziale „Twój PRdesk” po zalogowaniu do Aplikacji.
12. Informacja o rozliczeniach jest dostępna tylko dla Użytkownika, który stworzył pulpit.
13. Pozostali Użytkownicy, którzy otrzymają dostęp do danego pulpitu, mogą korzystać ze wszystkich usług udostępnionych im w dziale „Użytkownicy”, za wyjątkiem działu „Twój PRdesk”.
14. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika, który nie korzysta z płatnego Pakietu Usług dłużej niż 180 dni.

5. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji Usługi Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać do Administratora za pomocą poczty e-mail pod adresem: , nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.
2. Reklamacja powinna opisywać zaistniały problem, jak również być przesłana w sposób pozwalający Usługodawcy na odtworzenie problemu poprzez wykonanie kroków prowadzących do odtworzenia problemu będącego przedmiotem reklamacji składanej przez Użytkownika.
3. Ocena przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności zostanie dokonana przez Administratora w ciągu 30 dni od zgłoszenia reklamacji.
4. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Administrator jest zobowiązany do ustalenia z Użytkownikiem sposobu zadośćuczynienia, którego wartość jednak nie może przekroczyć wysokości wniesionej przez Użytkownika opłaty za korzystanie z Aplikacji w miesiącu, w którym miał miejsce przedmiot reklamacji.

6. Polityka prywatności

1. Aplikacja gromadzi wygenerowane w trakcie korzystania z niej dane (m.in. adres IP). Dane te przechowywane są na wewnętrzny użytek Administratora.
2. Serwis nie udostępnia osobom trzecim danych podawanych przez Użytkownika oraz informacji jakie są automatycznie zbierane, przetwarzane i zapisywane w trakcie korzystania z Aplikacji, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Administratora. W razie takiej potrzeby powinien zgłosić się do Administratora drogą pisemną. Dane zostaną zaktualizowane po ich przesłaniu w ciągu 3 dni roboczych.
4. Administrator oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer Administratora zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie pozostawia zalogowany w aplikacji przy każdym kolejnym połączeniu.
5. Jeśli Użytkownik umieszcza w Aplikacji jakiekolwiek dane innych osób, organizacji (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), czyni to na własną odpowiedzialność.

7. Postanowienia końcowe

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, za utratę danych, informacji lub dochodów w następstwie niedostarczenia Komunikatu Prasowego Odbiorcy, opóźnień w dostarczeniu lub przerw w działaniu Aplikacji, które wystąpią z przyczyn niezależnych od Administratora, tj. takich których wystąpieniu nie dało się zapobiec mimo dochowania przez Usługodawcę należytej, profesjonalnej staranności.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają w jakikolwiek sposób Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji.
3. Akceptacja Regulaminu oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie na podany przy rejestracji adres e-mail informacji związanych z korzystaniem z Aplikacji, rozliczeniami i innej korespondencji wysyłanej przez Administratora.